បុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសលាវ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ប្រទេសលាវបាន ចាត់ពិធីបុណ្យមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា បុណ្យវត្តភូ ប្រចាំឆ្នាំ។ វត្តភូ ជាប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីលាវ ក្នុងខែត្រចម្ប៉ាសាក់។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រជាជនលាវ រាប់រយនាក់ចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំនេះ ដោយមានចាត់ពិធីតាមបែប ពុទ្ធសាសនា មានរាប់បាត្រព្រះសង្ឃជាដើម។

ប្រជាជនលាវកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូច ជនជាតិខ្មែរ និងថៃដែរ។

One Response to “បុណ្យប្រចាំឆ្នាំនៅប្រទេសលាវ”

  1. Kakada Sao Says:

    Wat Phu do you know? how much i love you. you always stay in my mind as Cambodian people and the people around the world forever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: