កម្ពុជាធ្វើជំរឿន ប្រជាជន

ប្រទេសកម្ពុជា បានចាប់ផ្ដើមផែនការជំរឿនស្ថិតិ ប្រជាជន ឆ្នាំ២០០៨ ដែលជាការធ្វើជំរឿនលើកទី២ បន្ទាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨។

ការស្រង់ស្ថិតិឆ្នាំ២០០៨ នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនា ដោយត្រូវបញ្ចប់ទិន្នន័យ នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០០៩ ហើយនិងការផ្សព្ធផ្សាយ នៅឆ្នាំ២០០៩ ២០១០។

ការស្រង់ស្ថិតិនេះ នឹងផ្ដល់ទិន្នន័យអំពីចំនួនប្រជាជន និងចរិតលក្ខណៈ នានារបស់ប្រជាជន ដែលអាចប្រៀបធៀប ទៅនឹងស្ថិតិពីមុនៗមក ដើម្បីវាយតម្លៃបាន នូវផលប៉ះពាល់ នៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ ទៅលើប្រជាជន ព្រមទាំងផ្ដល់ជាទិសដៅសម្រាប់ ផែនការអនាគតទៀតផង។

គេប៉ាន់ប្រមាណថា ការធ្វើជំរឿននេះ នឹងត្រូវចំណាយថវិកាអស់៦លានដុល្លារ ដែលត្រូវឧបត្ថម្ភដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់សកម្មប្រជាពលរដ្ឋ (UNFPA) និងអង្គការដទៃៗទៀត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: