សិង្ហបុរី ត្រៀមជាស្រេច ផែនការការរីករាលដាលមេរោគ គ្រុនផ្ដាសាយបក្សី

មិនមានវីរុស ប្រភេទ H5N1 រកឃើញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីទេ។ ក៏ប៉ុន្តែ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល នៃប្រទេសនេះ លោក ខាវ ប៊ុន វ័ន (Khaw Boon Wan) បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសសិង្ហបុរី បានមានផែនការ ប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាល មេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីនេះរួចរាល់ហើយ។ 

ជាទូទៅករណីរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី កើតមានខ្លាំងក្នុងរង្វង់ពី ខែមេសា ដល់កក្ដដា និងពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមករា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: