សិង្ហបុរី ត្រៀមជាស្រេច ផែនការការរីករាលដាលមេរោគ គ្រុនផ្ដាសាយបក្សី

មិនមានវីរុស ប្រភេទ H5N1 រកឃើញនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីទេ។ ក៏ប៉ុន្តែ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល នៃប្រទេសនេះ លោក ខាវ ប៊ុន វ័ន (Khaw Boon Wan) បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសសិង្ហបុរី បានមានផែនការ ប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាល មេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីនេះរួចរាល់ហើយ។ 

ជាទូទៅករណីរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី កើតមានខ្លាំងក្នុងរង្វង់ពី ខែមេសា ដល់កក្ដដា និងពីខែវិច្ឆិកា ដល់ខែមករា។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: