ភូមាទទួលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌា

 

បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីឥណ្ធូនេស៊ីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅភូមាមក ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌា លោក អេភីចេ អ៏បតុល ខៈលាម បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ ក្នុងសហភាពភូមា នាថ្ងៃទី៩ មីនា នេះ។

គោលបំណងទស្សនកិច្ចលើកនេះ គឺជាការរិតចំណងសាមគ្គីភាពរបស់ប្រទេសជិតខាងទាំងពីរ ជាពិសេសទាក់ទិងនឹងជំនួញ ផ្នែកឧស្សាហកម្មហ្កាស។ ប្រទេសភូមា គឺជាប្រទេសធំទី៤ ដែលដាក់វិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសភូមា បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃ ចិន និងសិង្ហបុរី។

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌា ក៏នឹងមានគម្រោងទស្សនា មហាវិទ្យាល័យទីក្រុងយ៉ាងកុង និងជួបជាមួយបណ្ដាអ្នកធុរកិច្ចទាំងពីរប្រទេសផងដែរ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: