គណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអនុម័តថវិកាគមនាគមសាធារណៈ

ទឹកប្រាក់ចំនួន ៤,៤ កោដិ រីងហ្គិត ម៉ាឡេស៊ី យកមកពីការកាត់ថ្លៃប្រាក់ទំនុកបម្រុងប្រេង នឹងត្រូវធ្វើជាថវិកា សម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

ថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី អនុម័តនេះ នឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ នូវការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុង, ភ្លើងបំពាក់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន រថភ្លើង, ប្រព័ន្ធឯកយស្ម័យាន (monorail) និងសេវា Keretapi Tanah Melayu Berhad។ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងគុណភាព នៃសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់រថយន្តក្រុង ជាពិសេស ចំពោះផ្លូវដែលរថយន្តក្រុងរត់ រួមទាំងភាពញឹកញាប់សម្រាប់រថយន្តក្រុង រត់ផងដែរ។ មួយចំណែកនៃថវិកានេះ ក៏នឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ សម្រាប់ពង្រីកឯកយស្ម័យាន និងបណ្ដាញ (LRT) ផងដែរ។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ ពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ី មានជំនឿថា កិច្ខខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណ់ៈនេះ នឹងធ្វើឲ្យគុណភាពនៃសេវាកម្ម មានភាពល្អប្រសើរឡើង៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: