កម្ពុជាកសាងរូបសំណាកអ្នកសាងក្រុងភ្នំពេញ

 

ប្រទេសកម្ពុជាបានកសាងរូបសំណាកស្ថានិកក្រុងភ្នំពេញ ឈ្មោះដូនពេញ។

តាមដំណើររឿងទីក្រុងភ្នំពេញ គឺកសាងដោយដូនម្នាក់ ឈ្មោះពេញ ដែលជាអ្នកប្រមែប្រមូលប្រជាជន ឲ្យសាងទួលមួយដាក់ព្រះពុទ្ធរូប ដែលគាត់រើសបាន។ ទួលសព្វថ្ងៃនេះ គឺវត្តភ្នំ ឬវត្តភ្នំដូនពេញ ដែលក្រោយមកជាឈ្មោះទីក្រុងភ្នំពេញ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: