ភូមាសម្លាប់មាន់អស់ជាង៧៦.០០០ក្បាល

 
អ្នកលក់ចំណីសត្វព្រាបនៅក្នុងទីវត្តមួយកន្លែងនៅមាន់ធៈលេយ៍

អាជ្ញាធរភូមា បានសម្លាប់សត្វមាន់ចំនួន ៧៦.២០០ក្បាលហើយ ក្នុងរយៈសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ តាំងពីមានការរកឃើញ រោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីនៅក្រុង មាន់ធៈលេយ៍ ចម្ងាយពីក្រុងយាងកុង ៧០០គីឡូម៉ែត្រ។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថា អង្គការបានផ្ដល់ថ្នាំ តាមីនហ្លូ ដល់ក្រសួងសុខាភិបាលភូមា សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកកើតគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី ត្រឹមប្រមាណ១០០នាក់ប៉ុណ្ណោះ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: