មហាវិទ្យាល័យលាវជ្រើសស្រីស្រស់ប្រុសស្អាត

 

មហាវិទ្យាល័យជាតិលាវ ត្រៀមចាត់ការប្រកួត ស្រីស្រស់ ប្រុសស្អាត ប្រចាំដេប៉ាតឺម៉ង់។ ការប្រកួតនេះ នឹងចាប់ផ្ដើម នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា នេះ នៅឯដេប៉ាតឺម៉ង់ ក្សេតសាស្រ្ត និងពាណិជ្ជសាស្ត្រ ដែលជា កិច្ចកម្ម ចាត់ឡើងដើម្បី រួមដៃនិស្សិត ប្រចាំក្រុម និងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់។

កាសែត វៀងច័ន្ទន៍ថ្មី បានរាយការណ៍ថា វត្ថុបំណងនៃកិច្ចកម្មនេះ គឺដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង សមត្ថភាពរបស់និស្សិត ឲ្យមានភាពហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ និងហ៊ានសម្ដែងចេញ បន្ថែមបទពិសោធន៍ជីវិត សាមគ្គីភាព និងសម្ព័ន្ធភាព ដ៏ល្អរវាងនិស្សិតដូចគ្នា។ គ្រូប្រចាំសាលា បានចាត់កិច្ចកម្មនេះ ជាលើកដំបូង នឹងសង្ឃឹមថា នឹងមានតទៅទៀតនាពេលអនាគត ព្រោះវាជាការជួយឲ្យនិស្សិត ចេះប្រើពេលវេលាទំនេរ ឲ្យមានប្រយោជន៍ ចំពោះខ្លួនឯង និងសង្គមផងដែរ៕

One Response to “មហាវិទ្យាល័យលាវជ្រើសស្រីស្រស់ប្រុសស្អាត”

  1. Jenelle Says:

    Keep these artilces coming as they’ve opened many new doors for me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: