អ៊ែរ៍វៀតណាម បន្ថែមជើងហោះហើរទទួលរដូវក្ដៅ

ខាងអាកាសចរវៀតណាមអ៊ែរឡាញ បានប្រកាសកម្មវិធីហោះហើរ សម្រាប់ទទួលរដូវក្ដៅ ដោយការបន្ថែម ការហោះហើរ ចាប់ផ្ដើមពីខែមេសា នេះតទៅ។

វៀតណាមអ៊ែរឡាញ នឹងបើកសេវាហោះហើរ ហាណូយ ហូជីមិញ ៨ ទៅ៩ ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ និងបន្ថែមជើងហោះហើរ ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ដែលជាចំណុចគោលដៅទេសចរ ដែលជនជាតិវៀតណាម ចាប់អារម្មណ៍ និងនិយមធ្វើដំណើរ នៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ខាងអាកាសចរក៏បានរៀបចំផែនការ ដើម្បីបន្ថែមខ្សែហោះហើរ ដែលមានស្រាប់ និងបន្ថែមខ្សែហោះហើរថ្មីៗ ក្នុងរយៈកាលរដូវក្ដៅនេះ ដែលជារដូវនៃការធ្វើទេសចរ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: