ម៉ាឡេស៊ីដាក់ចេញទឹកប្រាក់៥៤ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍៥ឆ្នាំ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ាឡេស៊ី អាប់ដូល្លាហ៍ អាមាដ បាដាវី កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះ បានដាក់ចេញនូវផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ រយៈពេល៥ឆ្នាំ ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ ៥៤ពាន់លានដុល្លារ អាមេរិក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រ ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឈានទៅ រដ្ឋមូស្លីម ដែលអភិវឌ្ឍន៍ជាងគេមួយនៅលើពិភពលោក។

ផែនការឆ្នាំ២០០៦ ២០១០ របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះ គឺជាផែនការទីមួយរបស់ លោកអាប់ដូល្លាហ៍ បន្ទាប់ពីគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី របស់ម៉ាឡេស៊ី កាលពីឆ្នាំ២០០៣មក ផែនការនេះនឹងបិទទ្វារ ផែនការមហិច្ឆិតា សាងសង់សម្បើមនានា របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី មហាធៀរ៍ មហាមេដ។

ផែនការថ្មីនេះ នឹងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្ម របស់ប្រទេស លើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិត របស់ប្រជាជនម៉ាឡេ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: