ប្រជាជនហ្វីលីពីននឹងកើនឡើងទ្វេរដងនៅឆ្នាំ២០៤០

ចំនួនប្រជាករហ្វីលីពីន រំពឹងនឹងកើនឡើងជិតទ្វេរដង ដល់១៤១,៧លាន នាក់ ក្នុងរយៈពេល៤០ឆ្នាំ ពោលគឺឆ្នាំ២០៤០ ពី ៧៦,៥ លាន នាក់ មន្ត្រីការិយាល័យស្ថិតិជាតិ បានឲ្យដឹង។

នេះមានន័យថា ក្នុងរយៈពេល៤០ឆ្នាំ គឺឆ្នាំ២០៤០ នឹងមានប្រជាជនហ្វីលីពីនថ្មីចំនួន៦៥លាននាក់ បើទោះបីជា អត្រាកំណើនប្រជាជន បានធ្លាក់ចុះដល់ ១.០ភាគរយ ពី២.៣៤ ភាគរយ កាលពីទសវត្សរ៍ ១៩៩០ ក៏ដោយ សេចក្ដីបានបញ្ជាក់។

អត្រាប្រជាពលករ នឹងកើនឡើង ១.៩៥ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល ឆ្នាំ២០០៥ ដល់២០១០ ពី៨៥,៣លាន ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ដល់៩៤,០លាន ក្នុងឆ្នាំ២០១០៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: