សិង្ហបុរីលើកឡើងពីកំណើនជីឌីភី សម្រាប់ឆ្នាំនេះ

 

រដ្ឋាភិបាល បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលម៉ិញថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិង្ហបុរី សម្រាប់ឆ្នាំនេះ បន្ទាប់ពី ផលិតផលដុលសរុប (ជីឌីភី) បានរីកយ៉ាងលឿនជាងការរំពឹងទុក ក្នុងអត្រា ១០.៦ភាគរយ នៅក្នុងត្រីមាសខែមីនានេះ។

ជីឌីភី នៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ច ដ៏មាន នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអគ្នេយ៍ បានរីកដល់ ៥%–៧% ក្នុងរយៈពេញមួយឆ្នាំ កើនឡើងពីការប៉ាន់ប្រមាណពីពេលមុន ដែលមានពី ៤%–៦%, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានថ្លែងក្នុង សេចក្ដីថ្លែងការណ៍។

ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនេះ បន្ទាប់ពីក្រសួង បាននិយាយថា​ជីឌីភី បានកើនឡើង នារយៈពេល៣ខែ រហូតដល់ខែមីនា ច្រើនជាងការប៉ាន់ប្រមាណជាបឋម ពី៩.១% ដែលយោងលើទិន្នន័យពីរខែ។

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯកជន បានបង្កើនការទស្សន៍ទាយ របស់ពួកគេ បើទោះជាមានការរំពឹងពី ការចុះយឺត នាពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំចុងក្រោយមក។

នាយកការទស្សន៍ទាយសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី ដេវីដ ខូហេន នៅឯសកម្មភាពស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ច បានទស្សន៍ទាយ កំណើនជីឌីភី ៧.៥ភាគរយ មិនមែន ៧ភាគរយទេ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: