ចំណងវិនិយោគប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅឆ្ងាយពីក្រោយនៅឡើយ

ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រ៊ុយណេ បានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគទុន នៅដើរពីក្រោយនៅឡើយ ដោយខុសពីវិស័យពាណិជ្ជកម្ម, លោក ហេរីចានតុ សូព្រាពតុ ឯអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំប្រ៊ុយណេ។

"កន្លងមកយើងបានដឹងថា ប្រ៊ុយណេបានវិនិយោគ ជំនួញផ្នែកសណ្ឋាគារ នៅឥណ្ឌូនេស៊ី ខណៈដែលឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងវិនិយោគឧស្សាហកម្មទឹកស្អាត នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ" លោកបានមានប្រសាសន៍ បន្ថែមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅឯបាតាម រីអេ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់ឱកាសវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម។

ទីក្រុងបាតាម ត្រូវបានអភិវឌ្ឍជា "តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស"។ វាត្រូវបានរៀបចំ ជាតំបន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងសកម្មភាពកំពង់ផែ។ វាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា មានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង៥៣១ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ជាង៩៧០០ កំពុងតែធ្វើជំនួញរបស់គេ នៅបាតាម នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សិក្ខាសាលាត្រូវបានរៀបចំ ដោយសហការជាមួយប្រតិភូទីក្រុងបាតាម របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយមានបំណងចែកចាយព័ត៌មាន ស្ដីពីការវិនិយោគ និងឱកាសធ្វើជំនួញនៅទីក្រុង បាតាម រីអេ។

នៅក្នុងកំឡុងពេលសិក្ខាសាលា អភិបាលទីក្រុងបាតាម លោក រីអេ សាពតារីកា បាននាំមកជាមួយសមាជិកអ្នកជំនួញរបស់សហគមន៍ចំនួន១៨នាក់ មកពីបាតាម ដើម្បីជួបជាមួយសមភាគីរបស់ពួកគេ គឺអ្នកជំនួញប្រ៊ុយណេ ជាង៥០នាក់៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

ចំណងវិនិយោគប្រ៊ុយណេ ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅឆ្ងាយពីក្រោយនៅឡើយ

ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រ៊ុយណេ បានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគទុន នៅដើរពីក្រោយនៅឡើយ ដោយខុសពីវិស័យពាណិជ្ជកម្ម, លោក ហេរីចានតុ សូព្រាពតុ ឯអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំប្រ៊ុយណេ។

"កន្លងមកយើងបានដឹងថា ប្រ៊ុយណេបានវិនិយោគ ជំនួញផ្នែកសណ្ឋាគារ នៅឥណ្ឌូនេស៊ី ខណៈដែលឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងវិនិយោគឧស្សាហកម្មទឹកស្អាត នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេ" លោកបានមានប្រសាសន៍ បន្ថែមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ នៅឯបាតាម រីអេ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីលើកកម្ពស់ឱកាសវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម។

ទីក្រុងបាតាម ត្រូវបានអភិវឌ្ឍជា "តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស"។ វាត្រូវបានរៀបចំ ជាតំបន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទេសចរណ៍ និងសកម្មភាពកំពង់ផែ។ វាត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា មានក្រុមហ៊ុនបរទេសជាង៥៣១ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក ជាង៩៧០០ កំពុងតែធ្វើជំនួញរបស់គេ នៅបាតាម នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

សិក្ខាសាលាត្រូវបានរៀបចំ ដោយសហការជាមួយប្រតិភូទីក្រុងបាតាម របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ដោយមានបំណងចែកចាយព័ត៌មាន ស្ដីពីការវិនិយោគ និងឱកាសធ្វើជំនួញនៅទីក្រុង បាតាម រីអេ។

នៅក្នុងកំឡុងពេលសិក្ខាសាលា អភិបាលទីក្រុងបាតាម លោក រីអេ សាពតារីកា បាននាំមកជាមួយសមាជិកអ្នកជំនួញរបស់សហគមន៍ចំនួន១៨នាក់ មកពីបាតាម ដើម្បីជួបជាមួយសមភាគីរបស់ពួកគេ គឺអ្នកជំនួញប្រ៊ុយណេ ជាង៥០នាក់៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: