អសល៖ ការស្លាប់ដោយរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី នៅស៊ូម៉ាត្រា អាចជាករណីឆ្លងពីមនុស្ស ទៅមនុស្ស

អង្គការសុខភាពលោក (អសល) បាននិយាយថា ការស្លាប់របស់ជនជាតិ ឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ ដោយរោគគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី បន្ទាប់ពីគាត់បានថែទាំកូនដែលឈឺរបស់គាត់នោះ គាត់អាចឆ្លងវីរុស ដែលចម្លងពីមនុស្ស ទៅមនុស្ស ដោយផ្ទាល់។

លោកគឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលស្លាប់ចុងក្រោយគេ ពីការឆ្លងវីរុសគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី អេហ៥អេន១។

"បុរសជាឪពុក បានថែទាំកូនរបស់គាត់យ៉ាងជិតស្និទ ហើយការប៉ះពាល់របស់គាត់នេះ ត្រូវបានគិតថា ជាប្រភពនៃការឆ្លង," ភ្នាក់ងារសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ ផ្សាយនៅគេហទំព័ររបស់ខ្លួន http://www.who.int។

"ករណីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដុំគ្រួសារ នីឯភូមិ គូប៊ូ សេមបេឡាង, ស្រុកការ៉ូ ភាគខាងជើងស៊ូម៉ាត្រា, អសល បានបន្ថែម។

នៅក្នុងករណីនេះ វីរុសគ្រុនផ្ដាសាយបក្សី បានសម្លាប់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនេះ ចំនួន៦នាក់ហើយ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: