វៀតថែល នឹងបម្រើសេវាទូរគមនាគមន៍នៅក័ម្ពុជា

 

ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័ត វៀតថែល ត្រូវបានអនុញ្ញាតិ ផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ នៅក្នុងប្រទេសក័ម្ពុជា។

អជ្ញាប័ណ្ណត្រូវបានចេញដោយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ សូ ឃុន នាក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលម៉ិញ។

ការអនុញ្ញាតិនេះ វាស្របគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក័ម្ពុជា សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាទូរគមនាគមន៍, ឃុន បានមានប្រសាសន៍ ដោយបន្ថែមថា វត្តមានរបស់វៀតថែល នឹងបើកជម្រើសបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។

ក្រោមអជ្ញាប័ណ្ណ វៀតថែល ដែលរត់ដោយកងទ័ព នឹងផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទ VoIP (Voice Over Internet Protocol) នៅក្នុងទឹកដីក័ម្ពុជា ហើយនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនតេឡេខម វៀតណាមទីមួយ ដែលដំណើរការនៅប្រទេសក័ម្ពុជា៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: