សណ្ឋាគារវៀតណាម ជ្រើសរើសក្នុងចំណោម សណ្ឋាគារល្អបំផុត១៨របស់អាស៊ី


សណ្ឋាគារ ការាវេលលេ

សណ្ឋាគារ សូហ្វីថែល មេត្រូប៉ូល ក្នុងក្រុងហាណូយ និង ការាវេលលេ ក្នុងក្រុងព្រៃនគរ ត្រូវបានផ្ដល់ឈ្មោះជាសណ្ឋាគារ២ក្នុងចំណោម សណ្ឋាគារ១៨ ដែលល្អជាងគេបំផុត នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ពីសំណាក់អ្នកអាន ទស្សនាវដ្ដីទេសចរណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ី ដេស្ទីណាអេស៊ាន (Destinasian)៕


សណ្ឋាគារ សូហ្វីថែល មេត្រូប៉ូល

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: