ថៃអ៊ែរ៍អាស៊ីហោះតម្លៃថោកទៅហាណូយចុងឆ្នាំនេះ

 

ក្រុមហ៊ុនថៃអ៊ែរ៍អាស៊ី ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ អ៊ែរ៍អាស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានផែនការបើកការហោះហើរត្រង់ រវាងទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម និងក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាចុងឆ្នាំនេះ។

“យើងមានផែនការហោះហើរពីទីក្រុងហាណូយ ទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ក្នុងមួយថ្ងៃមួយជើង ចាប់តាំងពីខែតុលា នេះតទៅ” ភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនថៃអ៊ែរ៍អាស៊ី ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន។

ក្រុមហ៊ុនអ៊ែរ៍អាស៊ី បានចូលរួមប្រកួតប្រជែង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាម កាលពីឆ្នាំ២០០៥ ដោយបើក ការហោះហើរពីទីក្រុងបាងកក ទៅទីក្រុងហាណូយ ២ដង ក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ថៃហ្ក័រ អ៊ែរ៍វេស៍ របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានតម្លៃថោកមុនគេ បានដំណើរការហោះហើរនៅវៀតណាម កាលពីខែមេសា ២០០៥ នេះមក។

បច្ចុប្បន្ន មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបរទេសជាង២០ និងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក២ បានកំពុងរកស៊ី នៅប្រទេសវៀតណាម៕

One Response to “ថៃអ៊ែរ៍អាស៊ីហោះតម្លៃថោកទៅហាណូយចុងឆ្នាំនេះ”

  1. hzzsmirnkc Says:

    free gay incest rape

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: