កូរ៉េស្វែងរកការបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុននៅក័ម្ពុជា

 

ប្រតិប័ត្តិករផ្សារភាគហ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង កំពុងស្វែងរកការបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងប្រទេសក័ម្ពុជា, យុនហាព (Yonhap) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ។

បើតាមយុនហាព កូរ៉េអ៊ិចឆេង KRX បានបញ្ជូនអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ ទៅប្រទេសក័ម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតទីផ្សារភាគហ៊ុនរួមនៅទីនេះ។

ប្រតិប័ត្តិករទីផ្សារភាគហ៊ុន មានទម្រង់៥១% ជាម្ចាស់ដោយ កូរ៉េអ៊ិចឆេង ដែលនឹងត្រូវបើកក្នុងរង្វង់បីឆ្នាំ ហើយ KRX នឹងផ្ដល់នូវភាពសារៈសំខាន់ក្នុងការបើកផ្សារភាគហ៊ុន។

នៅឆ្នាំ២០០២ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានជួយដល់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីបង្កើតផ្សារភាគហ៊ុន ប៉ុន្តែវាមិនបានបង្កើតការវិនិយោគដោយសមភាពនោះទេ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: