“អ៊ែរ៍អាស៊ី” ផ្អាកហោះទៅ ភូមា លាវ វៀតណាម


ឆ្នាំនេះអ៊ែរ៍អាស៊ី មិនទាន់អាចហោះទៅបានទេ

ក្រុមហ៊ុនអ៊ែរ៍អាស៊ី (Air Asia Bhd) របស់ម៉ាឡេស៊ី បានប្រកាសផ្អាកការហោះហើរ កូឡាឡំពួរ ភូមា លាវ និងវៀតណាមហើយ នាឆ្នាំនេះ ដោយសារក្រុមហ៊ុនត្រូវចាតរកកន្លែងបណ្ដុំហោះហើរ (Hub) អាចជាភាគខាងជើងប្រទេស នឹងអាចជារដ្ឋគេដាស៍ (Kedah) បើមិនដូចនេះទេ ប្រហែលជាប៉េណាំង (Penang)។

ដាតូ តូនី ហ្វេរនានដេស៍ (Tony Fernandes) ប្រធានចៅនាទីបរិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ែរ៍អាស៊ីុ បានឲ្យដឹងថា ការចាត់តាំងហាប់ ការហោះហើរខែត្រភាគខាងជើងរបស់ប្រទេស នឹងធ្វើឲ្យអាកាសចរតម្លៃទាប ដែលធំបំផុតរបស់អាស៊ីមួយនេះ អាចធ្វើបរិការក្នុងតំបន់ “ត្រីកោណអភិវឌ្ឈន៍” (Growth Triangle) រវាងម៉ាឡេស៊ី ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី បានយ៉ាងពេញលេញ។

ក្រុមហ៊ុនអ៊ែរ៍អាស៊ីកំពុងសម្រេចចិត្តរឿងចំណុចទីតាំងការហោះហើរនៅភាគខាងជើង ក្នុងរយៈពេលបីបួនខែខាងមុខនេះ ដែលអាចជាប៉េណាំង ក៏សាកសមក្នុងការហោះហើរកោះមីដាន (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ល័ងកាវី (ម៉ាឡេស៊ី) និងហាតយ៉ៃរបស់ថៃ។ ស៊ីវីអូរបស់អ៊ែរ៍អាស៊ី បាននិយាយ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: