វៀតថែលបម្រើសេវា VoIP នៅក័ម្ពុជា

 

កាលពីថ្ងៃ១០ សីហា ១០០៦ នេះក្រសួងផែនការ និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម បានចេញអជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគ ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតថែល សម្រាប់ដំណើរការរកស៊ី នៅប្រទេសក័ម្ពុជា។

អជ្ញាប័ណ្ណដែលមានអាយុ២០ឆ្នាំនេះ បានអនុញ្ញាត ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតថែល ប្រតិប័ត្តិនៅក័ម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានម្ចាស់ ជាជនជាតិវៀតណាមសុទ្ធ។

ក្រុមហ៊ុនដែលមានទុនសរុបជាង ១,០៦លានដុល្លារអាមេរិកនេះ នឹងបង្កើត និងប្រតិប័ត្ត បណ្ដាញទូរគមនាគម ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជា VoIP (voice over Internet protocol)  ដើម្បីផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទ និងសេវាមានតម្លៃមួយចំនួនទៀត នៅក័ម្ពុជា។

វៀតថែល មានផែនការផ្ដល់សេវា VoIP នៅក្នុងប្រទេសក័ម្ពុជា នៅចុងខែសីហា ២០០៦។ នេះជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដំបូងបំផុត ដែលបម្រើសេវាទូរគមនាគមននៅបរទេស៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: