លាវប្រកួតបវរកញ្ញាអាប៉ន ២០០៦

 

ប្រទេសលាវចាត់ប្រកួតជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត នាងស្អាតលាវ Miss Laos (Apone) 2006។

សហភាពស្ត្រីលាវ ប្រកាសអញ្ជើញនារីលាវ ដែលមានអាយុពី១៨ ដល់២៥ឆ្នាំ ឲ្យចូលរួមប្រកួត Miss Laos (Apone) 2006 លើកទី១ ដើម្បីស្វែងរកនារីលាវ ផ្សព្ធផ្សាយពីវប្បធម៌លាវ និងប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់លាវ ទាំងក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។

អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានម្កុដ ព្រមទាំងទឹកប្រាក់សុទ្ទចំនួន ១៥លានគីប និងអត្ថប្រយោជន៍ មួយចំនួនទៀត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: