លាវប្រកួតបវរកញ្ញាអាប៉ន ២០០៦

 

ប្រទេសលាវចាត់ប្រកួតជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត នាងស្អាតលាវ Miss Laos (Apone) 2006។

សហភាពស្ត្រីលាវ ប្រកាសអញ្ជើញនារីលាវ ដែលមានអាយុពី១៨ ដល់២៥ឆ្នាំ ឲ្យចូលរួមប្រកួត Miss Laos (Apone) 2006 លើកទី១ ដើម្បីស្វែងរកនារីលាវ ផ្សព្ធផ្សាយពីវប្បធម៌លាវ និងប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់លាវ ទាំងក្នុងឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។

អ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានម្កុដ ព្រមទាំងទឹកប្រាក់សុទ្ទចំនួន ១៥លានគីប និងអត្ថប្រយោជន៍ មួយចំនួនទៀត៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: