ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទព្រះអនុញ្ញាតិ ឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរចូលគាល់


ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទចាប់ព្រះហត្ថជាមួយឯកអគ្គរាជទូតថ្មីក័ម្ពុជា

ព្រះអង្គម្ចាស់ ហាជី អាល មូហ៍តាឌី ប៊ីលឡាហ៍ រាជទាយាទ និងទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានផ្ដល់ព្រះអនុញ្ញាតិឲ្យឯកអគ្គរាជទូត វិសមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព ដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មី របស់ប្រទេសក័ម្ពុជា ប្រចាំប្រ៊ុណេ ដារូស្សាឡាម ឯកឧត្ដម ណាន់ ស៊ី ចូលបង្គំគាល់ នាសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រី។

លោក ណាន់ ស៊ី បានប្រគល់សារតាំងថ្វាយព្រះករុណា ស៊ុលតង់ និងយ៉ាង ឌី ពើរទុន នៃប្រ៊ុណេ ដារូស្សាឡាម កាលពីខែឧសភា ២៩, ២០០៦។

មានវត្តមាននៅក្នុងសវនការនោះដែរមាន ពេនហ្កីរាន ដាតូ ពាឌូកា ហាជី អេបូ បាការ ប៊ីន ពេនហ្កីរាន សេរី អ៊ីនឌ័រា ពេនហ្កីរាន ហាជី អ៊ីសមេល អគ្គលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ ប្រចាំសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ផងដែរ។

ព្រះពិធីសវនការនេះ ប្រារព្ធធ្វើនៅ អ៊ីសតាណា នូរូល អ៊ីមាន៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: