ភូមាប្រែរូបធនាគាររដ្ឋ ដើម្បីអ្នកនាំចេញនាំចូល

 
ក្រដាសប្រាក់ ៥០០ក្យ៉ាត របស់ភូមា

ខាងភូមាកំពុងស្វែងរកដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរធនគាររបស់រដ្ឋ ទៅជាធនាគារ ដើម្បីការនាំចូល និងនាំចេញ ដល់បណ្ដាអ្នកនាំចេញនាំចូល នៅក្នុងប្រទេស ឲ្យមានលទ្ធភាព ដំណើរធុរកិច្ចលក់ដូររវាងប្រទេស បានងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សឡើង។

ទស្សនាវដ្ដីវ៉យស៍ (Voice) បានអះអាងការបើកឲ្យដឹងពីការប្រជុំនៅទីក្រុង នេយ៍ប៉ិតវ៍ កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា ធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលនឹងកំពុងប្រែរូប មានធនាគារប្រជាជនភូមា (Myanmar Citizen Bank) ដែលមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភូមា មានហ៊ុន៥៥ភាគរយ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មភូមា នៅបានគាំទ្រដល់ក្រុមនាំចេញ នាំចូល ក្នុងប្រទេសឲ្យមករួមទុន ចូលហ៊ុនក្នុងធនាគារប្រជាជនភូមា ដែលកំពុងធ្វើខ្លូនជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ សំខាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចនាំចូល និងនាំចេញជាពិសេស។

បច្ចុប្បន្នមានទាំងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នេសាទ និងចិញ្ចឹមសត្វភូមា (Myanmar Livestock Breeding and Fishery Development Bank) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (Myanmar Agricultural Development Bank) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម (Myanmar Industrial Development Bank) និងត្រូវបែងចែកទៅដើម្បីប្រយោជន៍របស់អ្នកបោះទុន គ្រប់ប្រភេទ តែនៅមិនមានធនាគារសម្រាប់អ្នកនាំចេញនាំចូល ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនួញមានការធានាសម្រាន់ទាក់ទង ពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចក្រៅប្រទេស។

បច្ចុប្បន្នធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសភូមា (Myanmar Foreign Trade Bank) ដែលដំណើរការដោយរដ្ឋាភិបាល អាចរាប់ជាអង្គការហិរញ្ញវត្ថុធំ និងសំខាន់ចំពោះការដំណើរធុរកិច្ច ធៀបជាមួយធនាគារឯកជនផ្សេងៗ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតិផងដែរ នៅខណៈដែលធនាគារពាណិជ្ជ និងវិនិយោគ (Myanmar Investment and Commercial Bank) ជាធនាគារសម្រាប់ ការវិនិយោគ ពីក្រៅប្រទេសនៅភូមា៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: