ប្រទេសអាស៊ាន៦ ព្រមព្រៀងភ្ជាប់ការហោះហើរ ដើម្បីលើកកម្ពស់ទេសចរណ៍

 
ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០

ប្រទេសសមាជិកអាសា៊នចំនួន៦ បានព្រមព្រៀងគ្នា បើកការហោះហើររវាងគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកកំណើនទេសចរណ៍, មន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ី បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

ប្រទេសអាស៊ាន៦, ក័ម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី លាវ ភូមា ថៃ និងវៀតណាម បានប្ដេជ្ញាជម្រុញឲ្យទេសចរបរទេសចូលមកប្រទេសគេ១៥ភាគរយ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ប្រទេសទាំង៦ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាចូលរួម បើកការឃោសនាទេសចរណ៍ និងបើកកម្មពិធីបណ្ដុះបណ្ដាល សម្រាប់កម្មករទេសចរណ៍ ពីប្រទេសនីមួយៗ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: