ម៉ាឡេស៊ី នឹងកសាងមណ្ឌលដើរផ្សារ៥០លានដុល្លារនៅលាវ

 

ក្នុងផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ រួមទាំងការប្រជុំរថយន្តទាំង១០ និងការធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ នៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន សហព័ន្ធយុវជនលាវ មានផែនការ នឹងកសាងមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយ នៅវៀងច័ន្ទន៍ ដោយសហការជាមួយអ្នកវិនិយោគម៉ាឡេស៊ី ដោយរង់ចាំការអនុម័តពីរដ្ឋាភិបាលលាវ។

មណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះ នឹងជាផ្នែកមួយនៃការបន្តសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មការមជ្ឈឹម នៃសហព័ន្ធយុវជន បដិវត្តប្រជាជន (LRYU) និងយុវជនម៉ាឡេស៊ី។

“បន្ទាប់ពីការអនុញ្ញាតិត្រូវបានផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង យើងនឹងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់មណ្ឌលថ្មីនេះភ្លាម ដែលនឹងមានរួមទំនិញ និងផលិតផល ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាផលិតផលក្នុងស្រុក ជាពិសេសសម្រាប់យុវជន” អនុប្រធានការិយាល័យ LRYU លោក វ័នពេញ ធម្មាវង្ស បាននិយាយ។ មណ្ឌលនេះ នឹងរួមមានមន្ទីរពេទ្យ និងសណ្ឋាគារចំនួនមួយ។ គម្រោងទាំងមូល មានតម្លៃប្រហែល ៥០លានដុល្លារសហរដ្ឋ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: