វៀតណាមឆ្ងល់ ក្រដាសប្រាក់ប៉ូលីមើរ៍ប្រភេទថ្មី គ្មានចុច


គំរូធនប័ត្រវៀតណាមប្រភេទ ១០០.០០០ដុង ដែលមានចុចខ័ណ្ឌលេខខ្ទង់ពាន់

ធនាគារជាតិវៀតណាម បានចេញមកទទួលកំហុងឆ្គង ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានប្រទះឃើញមិនមាន ដាក់ចុចខ្ទង់ពាន់លើធនប័ត្រប៉ូលីមើរ៍ ១០.០០០ ដុង ច្បាប់ថ្មី ដែលបានបោះពុម្ព និងចាប់ផ្ដើុមចរាចរនៅទីផ្សារតាំងពីថ្ងៃ៣០ សីហា ២០០៦ កន្លងមកនេះ តែក៏បានអះអាងថា នឹងប្រើប្រាស់ធនប័ត្រនេះតទៅទៀត។

ភាពខុសឆ្គងនេះបានប្រទះឃើញបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្ដី ក្នុងស្រុកបានប្រទះឃើញថា ធនប័ត្រប៉ូលីមើរ៍ ប្រភេទ ១០.០០០ ដុងនេះ មិនមានចំណុចចុចសម្គាល់ខ្ទង់ពាន់ ដោយមានតែតួលេខ “10000”  ដែលតាមពិតគឺត្រូវ “10.000”។

យ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានធនាគារជាតិវៀតណាម បាននិយាយថា ធនប័ត្រថ្មីនេះ នឹងនៅតែប្រើប្រាស់នៅទៅផ្សារវៀតណាមតទៅទៀត ដោយហេតុថា ភាពខុសឆ្គងទាំងនេះ មិនមានប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ធនប័ត្រទេ៕


ធនប័ត្រគំរូវៀតណាម ប្រភេទ ១០.០០០ដុង ដែលមាននៅក្នុងរង្វង់ក្រហមនេះ មិនមានចុចខ្ទង់ពាន់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: