ឡូម៉ា ប្រភេទផលិតផលមួយ ពេញនិយម ខែត្រក្រចេះ


ឡួម៉ាឥរវឌីដែលជួបនៅទន្លេមេគង្គ

អ្នកទេសចរជាច្រើនបានទៅខែត្រក្រចេះ ក្រៅពីបានទស្សនាភាពឆោមរបស់ត្រីឡូម៉ាឥរវឌី ដែលមាននៅក្នុងខែត្រនេះហើយ នៅអាចទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ជាឡូម៉ាផលិតផលមួយ ដែលមានភាពពេញនិយម ពេញៗដៃទៀតផង។

រដ្ឋាភិបាលក័ម្ពុជា បានដាក់ខែត្រអភិរក្សត្រីឡូម៉ា ក្នុងខែត្រក្រចេះ កាលពីឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលបច្ចុប្បន្ន អាចឃើញត្រីប្រភេទនេះបាន នៅទន្លេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ទន្លេឥរវឌី នៅភូមា និងទន្លេមេគង្គ នៅក័ម្ពុជា ប៉ុណ្ណោះ។

លោក យុន សារិន ជាងចម្លាក់បាននិយាយថា គាត់បានយកថ្មពណ៌ប្រផេះ ឆ្លាក់ជារូបត្រីឡូម៉ា ហើយអ្នកភូមិមួយចំនួនទៀត បានឆ្លាក់ជាត្រីឡូម៉ាធ្វើពីឈើ ផងដែរ។

រាល់ថ្ងៃមានអ្នកទេសចរជាច្រើននាក់ចូលមកទស្សនាត្រីឡូម៉ា ហើយដែលរូបចម្លាក់ឡូម៉ា ដែលឆ្លាក់ដោយអ្នកភូមិ ទទួលបានកម្រៃពីការលក់នេះ ពី១៥.០០០ រៀល ទៅ ១០០.០០០រៀល តាមខ្នាតរបស់ត្រីឡូម៉ា៕

2 Responses to “ឡូម៉ា ប្រភេទផលិតផលមួយ ពេញនិយម ខែត្រក្រចេះ”

  1. editer Says:

    នេះមិនមែនឡូម៉ាទេគឺផ្សោត

  2. Doc Says:

    It’s posts like this that make surfing so much plseruae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: