អំពីគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រនេះ ជាបណ្ដុំព័ត៌មានសំខាន់ៗ ជាភាសាខ្មែរ ទាក់ទងនឹង ប្រទេសទាំង១០នៅអាស៊ីអគ្នេយ៍។ ទំព័រនេះ នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព រាល់ពេលមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ណាមួយ កើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ។

Advertisements

8 Responses to “អំពីគេហទំព័រនេះ”

 1. kj7m7 Says:

  [url]http://hometown.aol.com/casinos984poker/antique-poker-chips-casino.htm[/url]

 2. 44exjubrn Says:

  [url]http://hometown.aol.com/free515chips/funny-men-crap-at-sex.htm[/url]

 3. jh0g1t Says:

  [url]http://hometown.aol.com/casinos653roulet/sex-crap.htm[/url]

 4. wy1jrd Says:

  [url]http://hometown.aol.com/gambling0208casi/online-games-andnot-pool-poker-kids-halloween.htm[/url]

 5. l1vxeee Says:

  [url]http://hometown.aol.com/baccarat8985best/free-poker-online-annie-duke.htm[/url]

 6. khmerboy Says:

  So glad to see you have a whole blog in khmer unicode. I invite you to move your blog from wordpress.com to seanews.khmerblog.com if you are interesting and support first free khmer blog hosting by using wordpress. It is very easy to move the whole posts you have made to seanews.khmerblog.com. If you need help in moving the whole blog to khmerblog.com please email me and I help you do move.

  khmerboy
  http://khmerblog.com

 7. ឈរ រ៉ាណ Says:

  បើអ្នកជ្រើសយក ​Theme អាចធ្វើអោយអក្សរខ្មែរបានល្អ នៅចំណងជើងប្រកាស
  http://khmeritforyou.blogspot.com/2007/05/blog-post_23.html

 8. denith Says:

  I would like to request this blog’s owner’s email.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: